Obchodné podmienky

Exetra s.r.o.,
Nám. Sv. Františka 8A,
Bratislava, 841 04

IČO: 45 916 896
DIČ | IČ DPH: 2023138931| SK2023138931
Číslo účtu: 4012381996/7500

E-mail: office@exetra.sk
Telefón: +421 948 750 402

Spoločnosť je platcom DPH a je zapísaná v OR SR Bratislava I., Vložka číslo:  68627/B, Oddiel:  Sro

Zodpovedná osoba za prevádzku obchodu:

Mgr. Anna Harmaniaková

office@exetra.sk

 

Názov a adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,

P.O. BOX 5, 

820 07 Bratislava

Telefón: 02 / 582 721 72

Telefón: 02 / 582 721 73

Fax: 02 / 582 721 70

E-mail: anna.dubekova@soi.sk

 lubica.petiova@soi.sk

 

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka") a následným zaslaním e-mailu.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
 • adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote,
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu na základe obdžanej faktúry.
 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, resp. neprevzatím zásielky,
 • poškodenie zásielky zavinené poštou,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Dodacie podmienky

Dodanie tovaru je možné poštou na dobierku alebo obyčajne poštou. V prípade ak Vás doručovateľ nezastihne na Vami zvolenej adrese , zanechá Vám v schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. nie je i cez dohodnutý termín prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Doba dodania záleží od náročnosti na výrobu  (3 - 10 dní) + doba doručenia pošty  (1 – 3 dni).

Poštovné  je taktiež stanovené podľa hmotnosti a množstva objednaného tovaru.

Podľa veľkosti od 3,00 €

Pri objednávke nad 50€ je poštovné zadarmo!

 

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Kupujúci je však povinný pri objednávke nad 33€ uhradiť sumu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Platbu musí kupujúci uskutočniť až po obdržaní faktúry zo strany predajcu.

Všetky ceny sú v eurách s DPH, sadzba DPH = 20%. Prevádzkovateľ má právo na zmenu cien tovarov v ponuke, vkladanie nových tovarov do ponuky v internetovom obchode,  uskutočňovanie a rušenie akcií na stránkach obchodu, alebo na uvádzanie zmien v nich.  Ak si klient objedná tovar v stanovenej cene, tá sa nemení.

 

 

Spôsob a lehota vrátenia peňazí

Výrobok musí byť v neporušenom originálnom obale. Vzhľadom k charakteru tovaru je na dohode zákazníka a predajcu spôsob doručenia výrobku späť predajcovi.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Reklamácia tovaru a záručné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch  od 9:00 do 16:00 prostredníctvom e-mail: office@exetra.sk.

 Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady predávajúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Pri reklamácii je nutné predložiť:

 • kópiu predajného dokladu (faktúry),
 • kópiu dokladu o zaplatení,
 • stručný popis závady.

Adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť:

Exetra s.r.o.,
Nám. Sv. Františka 8A,
Bratislava, 841 04

 

Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a tiež zákonom č 250/2007 Zb o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, do tejto lehoty sa nezapočítava nutná doba pre odborné posúdenie reklamovanej vady, najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia vady do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť.

 Kupujúci je o uznanie reklamácie vyrozumený listom, e-mailom alebo telefonicky, ak na seba uvedie zodpovedajúce kontakty.  V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma, ktorú kupujúci zaplatil za tovar (vrátane dopravy). Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

 V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nevyhnutných nákladov na uplatnenie reklamácie (najmä doprava reklamovaného tovaru k predávajúcemu). Pri neoprávnenej reklamácii toto právo nie je.

 

Ochrana osobných údajov

Klient odsúhlasí s poskytnutím osobných údajov pri nákupe tovaru na základe poskytnutia súhlasu so spracovaním: "V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v objednávke tovaru na webe www.personalizovanedarceky.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nákupu tovaru na stránke personalizovanedarceky.sk. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely."